Een erfenis

Nalaten

Het belangrijkste bij erven

  • Als de erflater geen testament heeft opgesteld, wordt de erfenis verdeeld volgens de wettelijke erfopvolging.
  • Bij de verdeling van de erfenis wordt eerst rekening gehouden met de naaste verwanten: eerst uw eigen kinderen, dan uw kleinkinderen, ouders en broers en zussen.
  • Echtgenoten erven elkaar en ontvangen bij verdeling van de erfenis meestal de helft, samen met de biologische kinderen.
  • Bij de verdeling van de erfenis wordt geen rekening gehouden met het gezin van de langstlevende partner.
  • Volgens het erfrecht erven verre verwanten alleen als de overledene zelf geen kinderen of kleinkinderen heeft en ouders en broers en zussen al zijn overleden

Wat kan geërfd worden?

De erfenis van een overleden persoon omvat de gehele nalatenschap, d.w.z. bezittingen, land, onroerend goed en persoonlijke inboedel. Zo kunnen ook dieren en wapens geërfd worden. Volgens het Duitse erfrecht behoren passiva zoals schulden echter ook tot de nalatenschap van de overledene. Het digitale landgoed kan ook worden geërfd.

Let op: De nabestaanden krijgen vóór de verdeling van de erfenis geen informatie over de hoogte of de aard van de nalatenschap. Erflaters en erfgenamen: wie kan er als erfgenaam aanspraak op maken?

Erfenis betekent de mogelijkheid om de rechtsopvolger van de erflater te worden. Dieren, voorwerpen en fictieve personen hebben dit vermogen niet en kunnen daarom niet worden meegenomen in de verdeling van de erfenis. Volgens het Duitse erfrecht zijn natuurlijke of rechtspersonen die aan bepaalde eisen voldoen, in staat om te erven:

  • Natuurlijke personen die in leven zijn.
  • Ongeboren kinderen die levend geboren worden.
  • Rechtspersonen (bijv. vennootschappen) effectief opgericht en niet ontbonden op het moment van overlijden

Er moet echter een onderscheid worden gemaakt tussen de mogelijkheid om te erven en de mogelijkheid om legataris te worden. Erfdeling: wat is het verschil tussen erfgenaam en legataris? In het erfrecht wordt onderscheid gemaakt tussen erfgenamen en legatarissen. Erfgenamen zijn nabestaanden aan wie het vermogen van een overledene geheel of gedeeltelijk wordt toegekend. Legatarissen zijn mensen die alleen vermogen van de erflater ontvangen, dus een legaat. De rechten en plichten van een erfgenaam gelden niet voor de legataris.

Bij de verdeling van de erfenis moet een duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen de begunstigde en de legataris. Vaak worden bepaalde items in een testament aan individuen gegeven. Het is niet altijd duidelijk hoe de resterende boedel moet worden verdeeld. Daartoe dient een duidelijke opvolgingslijn te worden vastgesteld.

Voor meer informatie omtrent erfenissen, kun je het beste rechtstreeks contact opnemen met een advocaat erfrecht.

Een erfenis
Schuiven naar boven